Aktuellt

Våra produkter har blivit
certifierade för SIL

Vi frågar Magnus Jansson, Senior Engineer, som jobbat med SIL-certifieringen.

- Vad innebär det att vi har fått SIL-certifikat och för vilken SIL-klass är
våra produkter nu certifierade?
"Att våra produkter är SIL-certifierade innebär att vi kan erbjuda SOMAS
ventiler till säkerhetsfunktioner samt att både vi och de som konstruerar
säkerhetsfunktionerna får ett enklare jobb. Vi har nu produkter som är godkända
upp till och med SIL 3 och det känns riktigt bra."

Syftet med SIL är att minska olycksrisken och få en högre säkerhet i processindustrin. Kraven på säkerhetssystem inom industrin ser lite annorlunda ut idag tack vare den tekniska utvecklingen som skett inom området, samt på grund av att det inträffat svåra olyckor tidigare som man inte vill skall upprepas (ex. Seveso, Bhopal). Funktioner i processer bygger alltmer på system som är
elektriska och elektroniska, vilket ställer högre krav på kunskap kring hur man
hanterar säkerheten för dessa processer där enskilda delar påverkar
olycksrisken.
För att få en metod för att reducera risker så har standarderna IEC 61508 som
omfattar utrustning, och IEC 61511 som omfattar processindustri tagits fram. I
standarderna använder man metoden SIL - Safety Integrity Level för att bedöma
och reducera olycksrisker för utrustningar och processer.
SIL är uppdelad i 4 klasser för säkerhet där SIL1 är den lägsta och SIL4 den högsta där den högre siffran innebär större riskreducering.

Metoden går ut på att i ett första steg på ett strukturerat sätt identifiera
samtliga olycksrisker i en process. Nästa steg är att i en riskanalys utvärdera
hur stor varje olycksrisk är genom att titta på vilka konsekvenser en olycka
kan få med avseende på personskador och dödsfall, miljöskador, och skador på
egendom. Också sannolikheten för en olycka tas med i utvärderingen. Resultatet
från riskanalysen används sedan för att bestämma en nödvändig riskreduktion, en SIL-klass, för var och en av de olycksrisker som bedöms för höga. Där risken
skall reduceras, lägger man till en separat yttre säkerhetsfunktion till processen,
där säkerhetsfunktionen skall uppfylla den beslutade SIL-klassen. I
säkerhetsfunktionen ingår en eller flera ventiler.

Ventilerna skall uppfylla kraven på funktionssäkerhet som gäller
SIL-klasserna för de säkerhetsfunktioner i vilka ventilerna sitter, och det är
där som certifieringen kommer in. Både SOMAS produkter och företaget SOMAS
omfattas av certifieringen. 

SOMAS Instrument AB : sales@somas.se : +46 (0)533-167 00 : +46 (0)533-141 36